+37167220800 avlats@gmail.com

Saskaņā ar spēkā esošām likumdošanas prasībām pirmās palīdzības nodarbību organizēšanā jāņem vērā vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības – MK noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas pasākumu ierobežošanai” (https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai), izglītības procesa vispārīgie nosacījumi un MK noteikumu Nr. 557 ‘’Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā’’ (https://likumi.lv/ta/id/251097-noteikumi-par-apmacibu-pirmas-palidzibas-sniegsana) prasības.

Informējam, ka tagad vakcinācijas sertifikāts ir nepieciešams pirmās palīdzības pasniedzējam. Apmācības var tikt organizētas gan vakcinētām, gan nevakcinētām personām. Apmācību laikā joprojām ir nepieciešama medicīniskā maska.